VWFS logotype VWFS logotype
Socialt ansvarstagande och hållbarhet

Socialt ansvarstagande och hållbarhet

 • Vi arbetar för hållbarhet

  Vi tillhandahåller individualiserad, hållbar och säker mobilitet
  Som en del av en stor global koncern arbetar vi med att bidra till samhället på olika sätt och i olika sammanhang. Våra produkter bidrar till att säkerställa att mobiliteten är effektiv, säker och tar sitt ansvar för miljön. Inom koncernen utvecklar, tillverkar och distribuerar vi bilar runt om i hela världen för att bevara individens mobilitet, men tar samtidigt ansvar för att kontinuerligt förbättra våra produkters miljöpåverkan liksom för att minska behovet av naturresurser. Vi ställer därför ekologiskt effektiva avancerade teknologier till förfogande världen över och implementerar dem i hela våra produkters livscykel.

  Vårt gemensamma mål i koncernen är att vara den mest framstående biltillverkaren och att tillhandahålla individualiserad, hållbar och säker mobilitet baserad på överlägsen kvalitet för människor runt om i världen. Ett bevis på detta är våra ytterligare satsningar på elbilar inom Volkswagen-koncernen där målet är att elektrificera Sverige. Stora satsningar görs även inom autonom körning, mobilitetstjänster och digitalisering. Målet, att bidra till ett mobilt samhälle, syftar till att ge alla människor möjlighet till detta, varför det är viktigt att våra produkter och tjänster når ut till en bred målgrupp.

  Miljöfokus i såväl produkt som arbete
  Företagets miljöengagemang framhävs inte bara genom våra produkter, utan genomsyrar även vårt arbetssätt. Alla medarbetare använder naturresurser på ett tillbörligt och ekonomiskt sätt och säkerställer att deras verksamheter har en så liten inverkan på miljön som möjligt. Sedan några år tillbaka scannar vi in alla avtal i systemet för att minska pappersanvändningen och har införa e-signatur av avtal. Precis som att göra oss av med pappersmuggar och istället ge våra medarbetare varsin personlig kaffemugg och vattenflaska. Vi erbjuder självklart ekologisk frukt, mjölk och omvandlar vårt matavfall till biogas.

  Tjänsteresor ska följa företagets resepolicy för att minska miljöpåverkan. Resan ska planeras så att den belastar miljön på minsta möjliga sätt. I den mån det är möjligt överväger vi därför samåkning, videokonferens eller telefonmöten. Inför konferenser eller företagsgemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen erbjuder vi alltid medarbetarna möjlighet till samåkning i bussar för att minska miljöpåverkan. Våra medarbetare som bor längre bort från arbetsplatsen samåker även på eget initiativ till och från arbetet varje dag. Vi har även laddstolpar installerade på företagets parkering och dessa används av våra medarbetare som åker tjänste- eller personalbil med laddningsbehov. 

  Socialt ansvarstagande och hållbarhet skapar medarbetarengagemang
  Att arbeta med socialt ansvarstagande och hållbarhet är en viktig fråga för oss och skapar stort medarbetarengagemang. De aktiviteter som vi anordnar för att fira framgångar i företaget och för att visa uppskattning till våra medarbetare genomsyras inte bara av glädje och tacksamhet, utan får gärna vara en del av vårt sociala ansvarstagande som företag eller möjliggöra för medarbetarna att bidra. Exempel genom att ha möjligheten att skänka sin julgåvan till välgörenhet om medarbetaren önskar det. Om medarbetarna vill bidra ännu mer har de möjlighet att skänka delar av sin lön till Tolvskillingshjälpen. En organisation som bidrar till barns utbildning och utveckling världen över. Tolvskillingshjälpen startade på initiativ av en Scania medarbetare för 50 år sedan.

  Som ett ytterligare steg i arbetet mot en bättre miljö och hållbarare samhälle är Volkswagen Finans Sverige AB vänföretag till Håll Sverige Rent. Idén om att starta ett samarbete med Håll Sverige Rent kom från våra engagerade medarbetare.

  Ansvar för grundläggande sociala rättigheter och principer
  I den koncerngemensamma uppförandekoden framgår det att vi respekterar internationellt erkända mänskliga rättigheter och stödjer efterlevnaden av dessa rättigheter. Vidare står det att vi agerar i överensstämmelse med tillämpliga krav från den internationella arbetarorganisationen ILO. Vi erkänner den grundläggande rätten för alla anställda att bilda fackföreningar. Vi fördömer all avsiktlig användning av tvångsarbete och barnarbete är förbjudet. Vi följer minimiålderskraven för anställning i enlighet med lagar och förordningar och arbetar för en arbetsplatskultur fri från diskriminering och kränkande särbehandling. 

  I Sverige innebär detta att vi har ett nära samarbete med vår lokala arbetstagarorganisation, men även andra samhällsviktiga organisationer. Vi följer de lagar och regler som omfattar vår verksamhet och infört tydliga rutiner och genomför revisioner för att säkerställa att de efterlevs.

  Utöver uppförandekoden finns även koncerngemensamma riktlinjer för anti korruption och konkurrensrätt på vårt intranät. I dem riktlinjerna beskrivs vårt arbete med sponsring och donationer. Volkswagen koncernen stödjer organisationer och evenemang över hela världen genom sponsring och donationer inom kultur, utbildning, vetenskap och sport. Donationer är viktiga åtgärder som uttrycker hur vi uppfattar vårt samhällsansvar. Vi stödjer årligen olika välgörenhetsorganisationer! 

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!